Jeugdplatform

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.”

Onze gemeente heeft veel jeugd ontvangen van onze hemelse Vader. Prachtig! Tegelijkertijd geeft dat grote verantwoordelijkheden. Allereerst voor de ouders die bij de doopvont beloofd hebben dat ze hun kinderen zullen opvoeden tot eer van God. Een pittige taak. De ouders staan er niet alleen voor. De Here geeft de ouders en hun kinderen een plek in de gemeente. Samen nemen we de kinderen in ons midden op en willen we hen voorleven en leren hoe een leven met onze God eruit ziet.

Zo willen we als gemeente de volgende generatie de weg naar Christus wijzen. Kinderen en jongeren ontvangen in de gemeente een eigen, volwaardige plek. Ze zijn niet alleen ontvangende partij. Ook ouderen kunnen leren van de jongeren. Dat vraagt van ons als gemeente dat we jongeren – passend bij hun leeftijd – actief betrekken bij ons gemeente-zijn en daar waar mogelijk verantwoordelijkheid geven. Alleen zo kunnen we samen hart voor de zaak van Christus hebben.

Missie
Onze gemeente wil dicht bij de Here leven. We willen leven vanuit de onvoorstelbaar grote genade die Hij geeft. De genade die wij ontvingen zet ons in beweging. We willen leven vanuit de liefde van Jezus Christus. We willen gericht zijn op Zijn eer en steeds verder groeien in liefde. We willen Zijn liefde doorgeven door met elkaar mee te leven, gastvrij te zijn en door voor elkaar open te staan. We willen steeds beter leren wat de Here van ons vraagt. Onze gemeente wil leven uit genade. Dat betekent dat we steeds meer leren beseffen en erkennen dat we alleen eeuwig leven als we in Christus geloven. Het betekent ook dat we ons steeds dieper realiseren dat ons hele leven in het teken van Zijn genade staat. We zijn volkomen afhankelijk van Zijn genade. We mogen zijn genade ontvangen zonder dat we die verdiend hebben, we mogen zijn genade doorgeven en najagen. Kortom we mogen uit genade leven. Bovenstaande missie heeft concretisering nodig voor ons jeugdbeleid. Met ons jeugdbeleid willen we aan jongeren van 4 tot ca 24 jaar laten merken wat genade is en hoe een leven met de Here eruit ziet. We willen daarvoor betekenisvolle ontmoetingen tussen jongeren onderling en tussen verschillende generatie creëren. Ontmoetingen gericht op geloofsinhoud, maar ook op geloofsactiviteiten en ontspanningsactiviteiten. Zo willen we graag dat onze kerkgemeenschap een veilige uitvalsbasis wordt voor onze jongeren. Een plek waar ze gezien worden, actief betrokken worden en waar ze verantwoordelijkheid kunnen en leren nemen.

Om dit te bereiken is een visie nodig. Onze gemeente wil een omgeving creëren waarin:

  • Jongeren kunnen groeien in geloof: We willen dat jongeren zich geliefd weten door Jezus Christus. In Hem kunnen zij hun echte identiteit leren kennen, zich vrij ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen in de gemeente en in hun leven. Hiervoor is het van belang dat er een leeromgeving wordt gecreëerd waarin we jongeren helpen zich te ontwikkelen in geloofskennis, geloofsovertuiging, christelijke levensstijl en in vrijheid van hun geloof te kunnen vertellen.
  • Jongeren kunnen groeien in gemeenschap en sociale activiteiten: we willen dat jongeren zich geliefd en gewenst voelen in de gemeente. Christus heeft ons een gemeenschap gegeven (het lichaam), waarin we niet alleen staan, maar elkaar ontmoeten, opbouwen en stimuleren. Voor jongeren is het van belang dat ze elkaar op een ontspannen manier ontmoeten (zowel jong als oud). Hiervoor is het van belang dat er een omgeving bestaat waarin jongeren zich vrij kunnen bewegen, het naar hun zin hebben en deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten.
  • We gezamenlijk groeien in geloofsopvoeding en begeleiding: we willen dat ouders, jongerenleiders en jongeren in staat zijn om goed met de jeugd om te kunnen gaan om hen te ondersteunen in hun geloofsontwikkeling en binnen de gemeente hun plek te vinden. Hiervoor is het van belang dat er concrete mogelijkheden worden geboden om te kunnen leren goed met jongeren en hun beleving en vragen om te kunnen gaan (thuis en in de kerk). Ook is het van groot belang dat we weten wat er bij de jongeren speelt en dat we hen echt kennen. Verder is het belangrijk dat we als gemeente om onze jongeren heen staan met onze liefde, betrokkenheid en onze gebeden.
  • Permanente verbetering en ontwikkeling is verankerd: we zijn een gemeente die voortdurend in beweging is en zich beweegt in een veranderende samenleving. Daarom willen we het jongerenbeleid periodiek afstemmen op de ontwikkelingen die plaatsvinden om zo actueel en relevant te blijven. Ook vinden we het belangrijk dat het jongerenbeleid en de praktische invulling daarvan steeds wordt getoetst aan de Bijbelse uitgangspunten. Het beleid en de invulling ervan wordt in open communicatie met de gemeente vormgegeven en getoetst. Dat willen we doen door regelmatig te communiceren via kerkblad, korte beamerpresentaties en via gesprekken met ouderen en jongeren.

Open en heldere coördinatie, communicatie en samenwerking aanwezig zijn: we willen dat de liefde en betrokkenheid voor onze jongeren in alle ‘bloedvaten’  van de gemeente wordt gestimuleerd. We willen dat de jeugd door de gemeente optimaal wordt ondersteund, begeleid en gestimuleerd in hun geloofsontwikkeling. Het is daarom van belang dat alle activiteiten en de gemeenteleden die daarbij betrokken zijn op een prettige en goede manier samenwerken. Hiervoor is het nodig dat er een goede coördinatie, communicatie en afstemming wordt gerealiseerd.

Een visie vraagt om doelstellingen.

Visie

Doelstelling

a) Jongeren kunnen groeien in geloof

1. Leeromgeving creëren waarin jongeren worden geholpen zich te ontwikkelen in geloofskennis, geloofsovertuiging, christelijke levensstijl en in vrijheid van hun geloof te kunnen vertellen.

b) Jongeren kunnen groeien in gemeenschap en sociale activiteiten

2. Creëren van een omgeving waarin jongeren zich vrij kunnen bewegen, het naar hun zin hebben en deel kunnen nemen aan allerlei sociale activiteiten.

c) Gezamenlijk groeien in geloofsopvoeding en begeleiding

3. Concrete mogelijkheden bieden om te kunnen leren goed met jongeren en hun beleving en vragen om te kunnen gaan (thuis en in de kerk).
4. Creëren van goed overzicht over wat er bij de jongeren speelt en dat we hen echt kennen.
5. Creëren van een omgeving om als gemeente om onze jongeren heen te staan met onze liefde, betrokkenheid en onze gebeden.

d) Permanente verbetering en ontwikkeling

6. Actueel en relevant jongerenbeleid en periodieke afstemmen op de ontwikkelingen die plaatsvinden
7. Voortdurend toetsen van jongerenbeleid en de praktische invulling daarvan aan Bijbelse uitgangspunten
8. Open dialoog met de gemeente vormgeven

e) Open en heldere coördinatie, communicatie en samenwerking

10. Stimuleren liefde en betrokkenheid voor onze jongeren in alle ‘bloedvaten’ van de gemeente
11. Prettige en goede manier van samenwerken tussen alle activiteiten en de gemeenteleden die daarbij betrokken zijn
12. Goede coördinatie, communicatie en afstemming

Lang niet alle activiteiten worden opgestart/opgezet vanuit het Jeugdplatform. Veel gemeenteleden (jongeren en ouderen) nemen zelf initiatief. Mooie voorbeelden zijn Tijd voor Actie; jongerenkoor; de Muziekmarathon en de organisatie van het Jeugdkamp waar het accent niet alleen op ontspannende activiteiten maar ook sterk op geloofs-inhoudelijke activiteiten ligt. Die initiatieven moeten vooral doorgaan!