Skip to main content
Kerkdienst Ontmoetingskerk Hasselt

Kerkdienst

In de kerkdienst wil God ons ontmoeten.

En ook iets geven: Zijn woord, Zijn geest, Zijn liefde en Zijn zegen. Hiervoor komen wij in de kerk samen.

Wij noemen dit een 'Eredienst': een dienst tot eer van God. Hier horen we elke zondag de blijde boodschap over de vergeving van zonden en vernieuwing van ons leven door onze Here Jezus Christus. Ook bidden wij tot God, lezen uit de Bijbel en zingen psalmen en gezangen. Soms onder begeleiding van het orgel en soms onder begeleiding van de piano en andere instrumenten.

Aan het eind van de dienst krijgen we de zegen van God mee. Er worden eigenlijk zes dingen beloofd.

"De HERE zegent u"

Het eerste woord dat in de zegen tot je komt, is het woord zegenen zelf. Het betekent eigenlijk ‘met kracht begiftigen', maar dat zijn alwéér moeilijke woorden. Je zou ook kunnen zeggen: de Here God geeft kracht aan hen die de zegen ontvangen. Je krijgt kracht om de weg van het leven te gaan en om de moeilijke dingen die je tegenkomt goed te kunnen doorstaan.

De zegen is het tegenovergestelde van de vloek. De vloek wil je leven vernietigen, de zegen wil je juist het goede geven. Je merkt dat de Here God bij je is en met je meegaat. Je zou het kunnen vergelijken met woorden die tegen je worden gezegd als je iets moeilijks moet gaan doen, bijvoorbeeld als je een moeilijke repetitie moet maken. Dan denk je aan de woorden van je moeder, die geven je kracht. Zo is de zegen van God ook.

"en behoede u"

Hier gaat het erom dat de Here belooft dat Hij degene die gezegend wordt, zal beschermen en bewaren. Hij zal hem beschermen tegen de gevaren die op hem afkomen. Dat roept het beeld op van wachters die een stad of een kasteel bewaken. Soms gaat het over iemand die een reis maakt, zoals bij Jakob, die naar zijn oom Laban moest vluchten. God beloofde hem bescherming.

Als je ergens door een stuk bos moet of langs een plek waar je liever niet komt, dan is het altijd fijn als je met z'n tweeën bent. Dat belooft de Here hier: Ik ben bij je. Gevaren dreigen er genoeg in ons leven: in het verkeer, maar ook als het gaat om ziektes of problemen. God is dan bij je. God lost niet alle problemen zomaar op, maar in de Bijbel staat dat Hij je altijd zal behoeden, zelfs als je de grens van de dood over moet.

"De HERE doe Zijn aangezicht over u lichten"

Je zou kunnen zeggen dat het gezicht van God voor je oplicht. Hij kijkt je als het ware vriendelijk aan. Dit woord wil vooral aangeven dat God je goed gezind is. God heeft echt het beste met je voor! Het is fijn als je iemand lang niet hebt gezien en dan zie je zijn gezicht. Dan verschijnt er een vrolijke lach op het gezicht. Een lach van herkenning. Zo lacht God ons in de zegen toe.

Wij vinden het nog wel eens moeilijk om te geloven dat God echt het beste met ons voor heeft. Sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen. En soms vraag je je af waarom God dit of dat van ons wil. In de zegen spreekt God duidelijk uit dat Hij het goede voor ons zoekt.

Deze belofte heeft ook een andere kant. God kan Zijn aangezicht ook verbergen. Als Hij dat doet, dan is het niet best, dan gaat het mis. We moeten dus proberen dicht in de buurt van Hem te blijven. Er zijn plekken waar je het aangezicht van God niet zult zien. Als je deze belofte meekrijgt, moet je Gods aangezicht dus ook wel zoeken. Je weet vaak zelf wel waar Zijn aangezicht wél is, en waar niet.

"en zij u genadig"

Het woord genade is een bekend bijbels woord. Het geeft vooral aan dat de liefde en de goedheid die God geeft, niet door ons zijn verdiend. God geeft het uit pure goedheid. God is het niet verplicht, maar toch geeft Hij ons alle goede dingen.

Dan gaat het dus ook over de grote afstand tussen God en ons. God hoeft helemaal niet op ons te letten, maar in de zegen doet Hij dat toch. Door de zonde zijn we helemaal bij God vandaan geraakt. Hij moet dan wel heel diep buigen. Dat belooft Hij in de zegen.

Dat zie je als je op Jezus let. Jezus is naar deze aarde gekomen. Dat is Gods genade. Zo belooft Hij voor ons te zijn, dat zegt Hij elke week weer.

"De HERE verheffe Zijn aangezicht over u"

Deze uitdrukking wordt vaak in verband gebracht met ‘de ogen verheffen over iemand', of: ‘het oog op iemand hebben'. Wij kennen die uitdrukking ook: ‘een oogje op iemand hebben'. Dat betekent dat je bijzondere belangstelling naar zo iemand uitgaat. Je bent verliefd aan het worden. Zo verklaart God ons Zijn liefde ook. Hij volgt je met ogen van liefde. Hij houdt je in de gaten. Hij wacht als het ware op het moment dat Hij Zijn liefde kan laten zien.

Geweldig om te beseffen dat God zo met je meegaat. Steeds is Hij er opuit Zijn liefde te laten zien. Zoals wij dat ook doen als we ‘een oogje op iemand hebben': wanneer kan ik iets liefs zeggen, wanneer kan ik iets goeds doen? Zo houdt God ons ook in de gaten, juist om ons het goede te geven.

"en geve u vrede"

Je hebt vast wel eens het Hebreeuwse woord voor ‘vrede' gehoord. Dat is shalom. Wij denken bij vrede vooral aan: ‘geen oorlog'. Shalom betekent wel méér. Het betekent dat het goed is. Het gaat erom dat je goede verhoudingen hebt met anderen. Als je niet naar elkaar omkijkt, is er geen vrede. Soms heb je met andere mensen geen ruzie ofzo, maar je kijkt ook totaal niet naar elkaar om. Dat kun je geen vrede noemen. De bijbelse vrede, de shalom, gaat veel verder.

De Bijbel zegt dat de vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als je vrede hebt met God, dan komt er ook vrede met de mensen om je heen. Dan word je eerlijk en kijk je met de ogen van Jezus naar de anderen.

"Amen"

Amen is het slotwoord van een christelijke zegen maar ook van een gebed. Dit `amen` stamt uit het Hebreeuws, de taal van Israël. Het stamt af van het woord Amam en dat betekent `geloven`. Letterlijk betekent Amen: `het is waar` of `het zij zo`. Door een gebed af te sluiten met het woordje `amen` zeggen de gelovigen als het ware dat ze het er mee eens zijn: wat men gehoord heeft is waar en zeker!

De Bijbel zegt dat de vrede op aarde begint bij de vrede met God. Als je vrede hebt met God, dan komt er ook vrede met de mensen om je heen. Dan word je eerlijk en kijk je met de ogen van Jezus naar de anderen.