Skip to main content

Onze visie

De bron voor ons samen kerk zijn is Christus.

In Hem is de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons. Hem willen we in alles volgen.
De richting van en de norm voor het samen Christus volgen wordt ons gewezen in Gods Woord en wordt zichtbaar in onze hartelijke liefde tot God, tot elkaar en tot de mensen om ons heen.

Vanuit deze richting concentreren we ons, in hartelijke dankbaarheid voor de overvloed aan goede dingen die God in onze gemeente geeft, in de komende vijf tot tien jaar in het bijzonder op:

Onderlinge verbondenheid - Ontmoetingskerk Hasselt

Onderlinge verbondenheid

Wij willen elkaar kennen, met elkaar meeleven en om kunnen gaan met verschillen om zo samen Christus te volgen.

We zien prachtige tendensen van toewijding in onderling meeleven en in de gebedsgroepen die er zijn. We willen graag groeien in openheid en kwetsbaarheid onderling. Het elkaar meenemen in het spoor van Christus. In dat licht willen we de plaats van tucht in onze gemeente opnieuw doordenken.

Versterken van kleine eenheden - Ontmoetingskerk Hasselt

Versterken kleinere eenheden

Wij willen stimuleren dat alle leden participeren in kleinere kringen waarin het geloof en het leven met elkaar worden gedeeld.

We zien in de afgelopen jaren groei in het geloofsgesprek in kleinere groepen/wijken. Dat is iets om heel blij mee te zijn. Waar nodig brengen we dit geestelijk gesprek op gang en waar al aanwezig stimuleren we het. Dat begint allereerst in de gezinnen en mag zich verder uitbreiden in gespreksgroepen, catechesegroepen, wijken en welke eenheden in de gemeente zich hiervoor maar laten lenen.

Actieve participatie - Ontmoetingskerk Hasselt

Actieve participatie in de gemeente

Wij willen gemeenteleden betrekken en stimuleren dat zij hun gaven inzetten voor de gemeente.

Ieder lid van de gemeente, jong of oud, heeft zijn van God gekregen plaats en gaven, en groeit in actieve (waar nodig door de bijzondere ambtsdragers gestimuleerde) betrokkenheid in het samen kerk zijn. Dit betekent onder meer dat we de verhouding tussen enerzijds het ambt van alle gelovigen en anderzijds de bijzondere ambten van diaken, ouderling en predikant opnieuw willen doordenken, zodat de gaven die ieder van God gekregen heeft, meer tot hun recht komen.

Lerend gemeente zijn - Ontmoetingskerk Hasselt

Lerend gemeente zijn

Wij willen voldoende aanbod hebben voor jong en oud om te blijven leren en te blijven ontwikkelen.

Waar tot nu toe het zwaartepunt in kerkelijk onderwijs in de leer lag op de leeftijdsgroep van 12 tot 20, werken we aan bewuste verbreding van het lerend gemeente zijn, zowel naar alle volwassenen toe als naar de kinderen in de gemeente. In dit kader besteden we ook aandacht aan het stimuleren van de betrokkenheid in de middag-/avondkerkdienst als leerdienst. Daarnaast besteden we gericht aandacht aan de toerusting van de gemeente in bijvoorbeeld huwelijkscatechese, gesprekken met groepen ouders over doop en opvoeding en/of gespreksgroepen over christen zijn in werk en samenleving.

Inspirerende kerkdiensten voor iedereen - Ontmoetingskerk Hasselt

Inspirerende diensten voor iedereen

Wij willen de erediensten zo vorm geven dat het recht doet aan de veelkleurigheid van de gemeente.

Actief aanwezig in de samenleving - Ontmoetingskerk Hasselt

Actief aanwezig in de samenleving

Wij willen ons meer zichtbaar, open en duurzaam presenteren in de buurt.

Terwijl de gemeente een herberg van hartelijk welkom mag zijn voor ieder die geborgenheid zoekt, willen we actief werken aan het aangaan en verdiepen van verbindingen met mensen in onze directe leefomgeving om ook hen te laten delen in de rijkdom van Christus. Een aspect van het werk van de ouderlingen en diakenen is om gemeenteleden te stimuleren verbinding aan te gaan met broeders en zusters (naar binnen toe) en met mensen in hun leefomgeving (naar buiten toe), en die verbinding te verdiepen. Daarnaast willen we graag investeren in de contacten met andere kerken en kerkelijke groepen in de regio Hasselt om samen te groeien in de eenheid in Christus.